Zeus

Greek Mythology is the set of stories about the gods, goddesses, heroes and rituals of Ancient Greeks.

Greek Mythology was part of the religion in Ancient Greece. The most popular Greek Mythology figures include Greek Gods like Zeus, Poseidon & Apollo, Greek Goddesses like Aphrodite, Hera & Athena and Titans like Atlas.

Get our iOS & Android Apps >

Greek Mythology

Olympian Gods

Aphrodite :: Apollo :: Ares :: Artemis :: Athena :: Hades :: Hephaestus :: Hera :: Hermes :: Hestia :: Poseidon :: Zeus

Titans

Asteria :: Astraeus :: Atlas :: Clymene :: Coeus :: Crius :: Cronus :: Dione :: Eos :: Epimetheus :: Eurybia :: Eurynome :: Hyperion :: Iapetus :: Lelantos :: Menoetius :: Metis :: Mnemosyne :: Oceanus :: Ophion :: Pallas :: Perses :: Phoebe :: Prometheus :: Rhea :: Selene :: Styx :: Tethys :: Thea :: Themis

Other Gods

Achelous :: Adonis :: Adrestia :: Aeolus :: Aether :: Agathodaemon :: Aglaea :: Algea :: Alpheus :: Amphitrite :: Ananke :: Androktasiai :: Anemoi :: Anteros :: Apate :: Aristaeus :: Asclepius :: Asopus :: Astraea :: Ate :: Atropos :: Aura :: Bia :: Britomartis :: Caerus :: Calypso :: Castalia :: Cephissus :: Chaos :: Chronos :: Circe :: Clotho :: Clytie :: Daphne :: Deimos :: Demeter :: Dike :: Dionysus :: Dysnomia :: Echo :: Eileithyia :: Eirene :: Elpis :: Endeis :: Enyo :: Erebus :: Eris :: Eros :: Euphrosyne :: Gaea :: Geras :: Graeae :: Harmonia :: Hebe :: Hecate :: Heliadae :: Heliades :: Helios :: Hemera :: Hermaphroditus :: Hesperides :: Hesperus :: Horae :: Horkos :: Hyades :: Hyas :: Hygeia :: Hypnos :: Iasion :: Iris :: Keres :: Keto :: Kratos :: Lachesis :: Lethe :: Limos :: Lyssa :: Makhai :: Maniae :: Melinoe :: Minor Gods :: Momus :: Moros :: Morpheus :: Nemesis :: Nephele :: Nike :: Nilus :: Nysiads :: Nyx :: Oenone :: Oizys :: Old Man of the Sea :: Oneiroi :: Ourea :: Paean :: Pan :: Peneus :: Persephone :: Pheme :: Philotes :: Phobos :: Phonoi :: Phorcys :: Phosphorus :: Phthonus :: Ploutos :: Ponos :: Pontus :: Priapus :: Primordial :: Proteus :: Pseudologoi :: Psyche :: Rhode :: Scamander :: Syrinx :: Tartarus :: Telesto :: Thalassa :: Thalia :: Thanatos :: Thaumas :: The Erinnyes :: The Fates :: The Graces :: The Muses :: Thetis :: Tyche :: Typhoeus :: Uranus :: Zagreus :: Zelus

Greek Myths

Creatures

Argus Panoptes :: Arion :: Ash Tree Nymphs :: Centaur :: Cerberus :: Ceryneian Hind :: Chimaera :: Chiron :: Chrysaor :: Cretan Bull :: Cyclopes :: Delphyne :: Echidna :: Erymanthian Boar :: Giants :: Gorgons :: Hecatoncheires :: Laelaps :: Marsyas :: Medusa :: Nessus :: Pegasus :: Phoenix :: Polyphemus :: Polyphemus :: Python :: Silenus :: Sirens :: Talos :: Teumessian fox

Elements

Aegis :: Ambrosia :: Golden Fleece :: Ichor :: Necklace of Harmonia :: Nectar :: Shield of Achilles :: Shirt of Nessus

Figures

Abderus :: Aethra :: Agrius :: Amazons :: Amphion :: Callirrhoe :: Ceyx :: Chloris :: Clytius :: Deucalion :: Doris :: Epaphus :: Eurytus :: Glaucus :: Iacchus :: Iasus :: Macaria :: Maera :: Minos :: Myrtilus :: Nereids :: Nereus :: Phaethon :: Pleisthenes :: Rhadamanthus :: Teiresias :: Telchines :: The Pleiades :: Triton

Gigantes

Alcyoneus :: Antaeus :: Enceladus :: Mimas :: Polybotes :: Porphyrion

Heroes

Achilles :: Actaeon :: Aeneas :: Atlanta :: Bellerophon :: Dioscuri :: Heracles :: Jason :: Meleager :: Odysseus :: Peleus :: Perseus :: Theseus

Monsters

Calydonian Boar :: Campe :: Cetus :: Charybdis :: Crommyonian Sow :: Geryon :: Harpies :: Khalkotauroi :: Ladon :: Lamia :: Lernaean Hydra :: Mares of Diomedes :: Minotaur :: Nemean Lion :: Orthrus :: Scylla :: Sphinx :: Stymphalian Birds

Mortals

Achaeans :: Acrisius :: Actor :: Admetus :: Adrastus :: Aeacus :: Aeetes :: Aegeus :: Aegialeus :: Aegisthus :: Aerope :: Agamemnon :: Aglaurus :: Ajax :: Alcathous :: Alcestis :: Alcinous :: Alcmaeon :: Alcmene :: Alcyone :: Althaea :: Amphiaraus :: Amphitryon :: Anchises :: Andromache :: Andromeda :: Antenor :: Anticlea :: Antigone :: Arachne :: Arete :: Ariadne :: Astydameia :: Athamas :: Atreus :: Attis :: Autolycus :: Autonoe :: Baucis :: Biton :: Broteas :: Cadmus :: Calchas :: Capaneus :: Cassandra :: Cassiopeia :: Catreus :: Cecrops :: Celeus :: Cephalus :: Cepheus :: Chione :: Cinyras :: Cleobis :: Clytemnestra :: Comaetho :: Copreus :: Creon :: Crocus :: Croesus :: Cumaean Sibyl :: Cyrene :: Daedalus :: Danae :: Deianira :: Demophon :: Dido :: Electra :: Enarete :: Endymion :: Erechtheus :: Erichthonius :: Eteocles :: Eteoclus :: Eumaeus :: Eumolpus :: Eurydice :: Euryganeia :: Eurystheus :: Glauce :: Hector :: Hecuba :: Helen :: Helenus :: Helle :: Hellen :: Hermione :: Hero :: Herse :: Hesione :: Hippodamia :: Hippolyta :: Hippolytus :: Hippomedon :: Hyacinthus :: Hylas :: Icarus :: Idas :: Inachus :: Ino :: Iobates :: Iole :: Ion :: Iphigenia :: Ismene :: Itys :: Ixion :: Jocasta :: King Midas :: Laertes :: Laius :: Laocoon :: Laomedon :: Leander :: Learchus :: Leda :: Lichas :: Lycaon :: Lynceus :: Lysidice :: Medea :: Megareus :: Melanippus :: Melicertes :: Memnon :: Menelaus :: Mentor :: Metanira :: Minyades :: Minyas :: Myrrha :: Narcissus :: Nausicaa :: Neleus :: Neoptolemus :: Nestor :: Nicippe :: Niobe :: Oedipus :: Oeneus :: Oenomaus :: Orestes :: Orion :: Orpheus :: Palamedes :: Pandion I :: Pandora :: Pandrosus :: Paris :: Parthenopeus :: Pasiphae :: Patroclus :: Pelias :: Pelopia :: Pelops :: Penelope :: Pentheus :: Phaedra :: Philemon :: Philoctetes :: Philomela :: Phineus :: Phocus :: Phoroneus :: Phrixus :: Pierus :: Pirithous :: Pittheus :: Polydectes :: Polynices :: Polyphontes :: Polyxena :: Praxithea :: Priam :: Procne :: Procris :: Proetus :: Pterelaus :: Pygmalion :: Pylades :: Pyramus :: Pyrrha :: Remus :: Rhesus :: Sinon :: Sisyphus :: Spartoi :: Stheneboea :: Strophius :: Tantalus :: Telamon :: Telegonus :: Telemachus :: Telephus :: Tereus :: Theias :: Thersites :: Thisbe :: Thyestes :: Tithonus :: Triptolemus :: Troezen :: Troilus :: Tydeus :: Tyndareus :: Tyro :: Zethus

Movies

Clash of the Titans 2010 :: Immortals 2011 :: Clash of the Titans 1981 :: Electra 1962 :: Helen of Troy 1956 :: Hercules 1997 :: Hercules 2014 :: Jason and the Argonauts 1963 :: Medea 1969 :: Percy Jackson Sea of Monsters 2013 :: Percy Jackson The Lightning Thief 2010 :: The Trojan Women 1971 :: Troy 2004 :: Ulysses 1954 :: Wrath of the Titans 2012 :: Xena

Norse

Kraken :: Loki :: Odin :: Thor

Places

Aeaea :: Arcadia :: Athens :: Aulis :: Calydon :: Colchis :: Corinth :: Crete :: Delphi :: Iolcus :: Ithaca :: Lerna :: Lycia :: Mount Olympus :: Nemea :: Sparta :: Tauris :: The Underworld :: Thebes :: Troy

Planets

Constellations :: Jupiter :: Mars :: Mercury :: Moon :: Neptune :: Pluto :: Saturn :: Sun :: Uranus Planet :: Venus

Roman

Invidia :: Janus :: Lucretia :: Pomona :: Romulus :: Vertumnus

The Myths

Adonis and Aphrodite :: Adventures of Perseus :: Ages of Man :: Amalthea's Horn :: Argonauts :: Birth of Athena :: Centauromachy :: Creation of Man by Prometheus :: Eros and Psyche :: Gigantomachy :: Idas and Marpessa :: Labours of Heracles :: Myth of Er :: Orpheus and Eurydice :: Phaedra and Hippolytus :: Seven Against Thebes :: Solon and Croesus :: The Creation :: The Creation II :: The Danaids :: The Madness of Ajax :: The Returns of the Greek Heroes :: The Sack of Troy :: The Trojan Horse :: The Wanderings of Dionysus :: Theseus Adventures :: Titanomachy :: Trojan War :: Zeus's Lovers

Zodiac

Aquarius :: Aries :: Astrology :: Cancer :: Capricorn :: Gemini :: Leo :: Libra :: Pisces :: Sagittarius :: Scorpio :: Taurus :: Virgo