Zeus

Greek Mythology is the set of stories about the gods, goddesses, heroes and rituals of Ancient Greeks.

Greek Mythology was part of the religion in Ancient Greece. The most popular Greek Mythology figures include Greek Gods like Zeus, Poseidon & Apollo, Greek Goddesses like Aphrodite, Hera & Athena and Titans like Atlas.

Get our iOS & Android Apps >

Greek Mythology

Olympian Gods

Aphrodite :: Apollo :: Ares :: Artemis :: Athena :: Hades :: Hephaestus :: Hera :: Hermes :: Hestia :: Poseidon :: Zeus

Titans

Asteria :: Astraeus :: Atlas :: Clymene :: Coeus :: Crius :: Cronus :: Dione :: Eos :: Epimetheus :: Eurybia :: Eurynome :: Hyperion :: Iapetus :: Lelantos :: Menoetius :: Metis :: Mnemosyne :: Oceanus :: Ophion :: Pallas :: Perses :: Phoebe :: Prometheus :: Rhea :: Selene :: Styx :: Tethys :: Thea :: Themis

Other Gods

Achelous :: Adonis :: Adrestia :: Aeolus :: Aether :: Agathodaemon :: Aglaea :: Algea :: Alpheus :: Amphitrite :: Ananke :: Androktasiai :: Anemoi :: Anteros :: Apate :: Aristaeus :: Asclepius :: Asopus :: Astraea :: Ate :: Atropos :: Aura :: Bia :: Britomartis :: Caerus :: Calypso :: Castalia :: Cephissus :: Chaos :: Chronos :: Circe :: Clotho :: Clytie :: Daphne :: Deimos :: Demeter :: Dike :: Dionysus :: Dysnomia :: Echo :: Eileithyia :: Eirene :: Elpis :: Endeis :: Enyo :: Erebus :: Eris :: Eros :: Euphrosyne :: Gaea :: Geras :: Graeae :: Harmonia :: Hebe :: Hecate :: Heliadae :: Heliades :: Helios :: Hemera :: Hermaphroditus :: Hesperides :: Hesperus :: Horae :: Horkos :: Hyades :: Hyas :: Hygeia :: Hypnos :: Iasion :: Iris :: Keres :: Keto :: Kratos :: Lachesis :: Lethe :: Limos :: Lyssa :: Makhai :: Maniae :: Melinoe :: Minor Gods :: Momus :: Moros :: Morpheus :: Nemesis :: Nephele :: Nike :: Nilus :: Nysiads :: Nyx :: Oenone :: Oizys :: Old Man of the Sea :: Oneiroi :: Ourea :: Paean :: Pan :: Peneus :: Persephone :: Pheme :: Philotes :: Phobos :: Phonoi :: Phorcys :: Phosphorus :: Phthonus :: Ploutos :: Ponos :: Pontus :: Priapus :: Primordial :: Proteus :: Pseudologoi :: Psyche :: Rhode :: Scamander :: Syrinx :: Tartarus :: Telesto :: Thalassa :: Thalia :: Thanatos :: Thaumas :: The Erinnyes :: The Fates :: The Graces :: The Muses :: Thetis :: Tyche :: Typhoeus :: Uranus :: Zagreus :: Zelus

Greek Myths

Movies

Clash of the Titans 2010 :: Immortals 2011 :: Clash of the Titans 1981 :: Electra 1962 :: Helen of Troy 1956 :: Hercules 1997 :: Hercules 2014 :: Jason and the Argonauts 1963 :: Medea 1969 :: Percy Jackson Sea of Monsters 2013 :: Percy Jackson The Lightning Thief 2010 :: The Trojan Women 1971 :: Troy 2004 :: Ulysses 1954 :: Wrath of the Titans 2012 :: Xena

Figures

Abderus :: Aethra :: Agrius :: Amazons :: Amphion :: Callirrhoe :: Ceyx :: Chloris :: Clytius :: Deucalion :: Doris :: Epaphus :: Eurytus :: Glaucus :: Iacchus :: Iasus :: Macaria :: Maera :: Minos :: Myrtilus :: Nereids :: Nereus :: Phaethon :: Pleisthenes :: Rhadamanthus :: Teiresias :: Telchines :: The Pleiades :: Triton

Mortals

Achaeans :: Acrisius :: Actor :: Admetus :: Adrastus :: Aeacus :: Aeetes :: Aegeus :: Aegialeus :: Aegisthus :: Aerope :: Agamemnon :: Aglaurus :: Ajax :: Alcathous :: Alcestis :: Alcinous :: Alcmaeon :: Alcmene :: Alcyone :: Althaea :: Amphiaraus :: Amphitryon :: Anchises :: Andromache :: Andromeda :: Antenor :: Anticlea :: Antigone :: Arachne :: Arete :: Ariadne :: Astydameia :: Athamas :: Atreus :: Attis :: Autolycus :: Autonoe :: Baucis :: Biton :: Broteas :: Cadmus :: Calchas :: Capaneus :: Cassandra :: Cassiopeia :: Catreus :: Cecrops :: Celeus :: Cephalus :: Cepheus :: Chione :: Cinyras :: Cleobis :: Clytemnestra :: Comaetho :: Copreus :: Creon :: Crocus :: Croesus :: Cumaean Sibyl :: Cyrene :: Daedalus :: Danae :: Deianira :: Demophon :: Dido :: Electra :: Enarete :: Endymion :: Erechtheus :: Erichthonius :: Eteocles :: Eteoclus :: Eumaeus :: Eumolpus :: Eurydice :: Euryganeia :: Eurystheus :: Glauce :: Hector :: Hecuba :: Helen :: Helenus :: Helle :: Hellen :: Hermione :: Hero :: Herse :: Hesione :: Hippodamia :: Hippolyta :: Hippolytus :: Hippomedon :: Hyacinthus :: Hylas :: Icarus :: Idas :: Inachus :: Ino :: Iobates :: Iole :: Ion :: Iphigenia :: Ismene :: Itys :: Ixion :: Jocasta :: King Midas :: Laertes :: Laius :: Laocoon :: Laomedon :: Leander :: Learchus :: Leda :: Lichas :: Lycaon :: Lynceus :: Lysidice :: Medea :: Megareus :: Melanippus :: Melicertes :: Memnon :: Menelaus :: Mentor :: Metanira :: Minyades :: Minyas :: Myrrha :: Narcissus :: Nausicaa :: Neleus :: Neoptolemus :: Nestor :: Nicippe :: Niobe :: Oedipus :: Oeneus :: Oenomaus :: Orestes :: Orion :: Orpheus :: Palamedes :: Pandion I :: Pandora :: Pandrosus :: Paris :: Parthenopeus :: Pasiphae :: Patroclus :: Pelias :: Pelopia :: Pelops :: Penelope :: Pentheus :: Phaedra :: Philemon :: Philoctetes :: Philomela :: Phineus :: Phocus :: Phoroneus :: Phrixus :: Pierus :: Pirithous :: Pittheus :: Polydectes :: Polynices :: Polyphontes :: Polyxena :: Praxithea :: Priam :: Procne :: Procris :: Proetus :: Pterelaus :: Pygmalion :: Pylades :: Pyramus :: Pyrrha :: Remus :: Rhesus :: Sinon :: Sisyphus :: Spartoi :: Stheneboea :: Strophius :: Tantalus :: Telamon :: Telegonus :: Telemachus :: Telephus :: Tereus :: Theias :: Thersites :: Thisbe :: Thyestes :: Tithonus :: Triptolemus :: Troezen :: Troilus :: Tydeus :: Tyndareus :: Tyro :: Zethus

Heroes

Achilles :: Actaeon :: Aeneas :: Atlanta :: Bellerophon :: Dioscuri :: Heracles :: Jason :: Meleager :: Odysseus :: Peleus :: Perseus :: Theseus

The Myths

Adventures of Perseus :: Ages of Man :: Amalthea's Horn :: Argonauts :: Birth of Athena :: Creation of Man by Prometheus :: Gigantomachy :: Labours of Heracles :: Myth of Er :: Seven Against Thebes :: The Creation :: The Creation II :: The Wanderings of Dionysus :: Theseus Adventures :: Titanomachy :: Trojan War :: Zeus's Lovers

Places

Aeaea :: Arcadia :: Athens :: Aulis :: Calydon :: Colchis :: Corinth :: Crete :: Delphi :: Iolcus :: Ithaca :: Lerna :: Lycia :: Mount Olympus :: Nemea :: Sparta :: Tauris :: The Underworld :: Thebes :: Troy

Elements

Aegis :: Ambrosia :: Golden Fleece :: Ichor :: Necklace of Harmonia :: Nectar :: Shield of Achilles :: Shirt of Nessus

Gigantes

Alcyoneus :: Antaeus :: Enceladus :: Mimas :: Polybotes :: Porphyrion

Zodiac

Aquarius :: Aries :: Astrology :: Cancer :: Capricorn :: Gemini :: Leo :: Libra :: Pisces :: Sagittarius :: Scorpio :: Taurus :: Virgo

Creatures

Argus Panoptes :: Arion :: Ash Tree Nymphs :: Centaur :: Cerberus :: Ceryneian Hind :: Chimaera :: Chiron :: Chrysaor :: Cretan Bull :: Cyclopes :: Delphyne :: Echidna :: Erymanthian Boar :: Giants :: Gorgons :: Hecatoncheires :: Laelaps :: Marsyas :: Medusa :: Nessus :: Pegasus :: Phoenix :: Polyphemus :: Polyphemus :: Python :: Silenus :: Sirens :: Talos :: Teumessian fox

Monsters

Calydonian Boar :: Campe :: Cetus :: Charybdis :: Crommyonian Sow :: Geryon :: Harpies :: Khalkotauroi :: Ladon :: Lernaean Hydra :: Mares of Diomedes :: Minotaur :: Nemean Lion :: Orthrus :: Scylla :: Sphinx :: Stymphalian Birds

Planets

Constellations :: Jupiter :: Mars :: Mercury :: Moon :: Neptune :: Pluto :: Saturn :: Sun :: Uranus Planet :: Venus

Roman

Invidia :: Janus :: Lucretia :: Pomona :: Romulus :: Vertumnus

Norse

Kraken :: Loki :: Odin :: Thor

Greek Literature

Greek Mythology Books

1000 Mythological Characters Briefly Described
A Book of Myths
A Wonder Book for Girls and Boys
An Introduction to Mythology
Anabasis
Bible Myths and their Parallels in other Religions Being a Comparison of the Old and New Testament Myths and Miracles with those of the Heathen Nations of Antiquity Considering also their Origin and Meaning
Bulfinch's Mythology The Age of Fable
Classic Myths
Custom and Myth
Hero Tales
Hero-Myths and Legends of the British Race
Hesiod, The Homeric Hymns, and Homerica
In The Days of Giants A Book of Norse Tales
Legends Of The Gods The Egyptian Texts, edited with Translations
Myths and Legends of All Nations Famous Stories from the Greek, German, English, Spanish, Scandinavian, Danish, French, Russian, Bohemian, Italian and other sources
Myths and Legends of Ancient Egypt
Myths and Legends of Ancient Greece and Rome
Myths and Legends of Babylonia and Assyria
Myths and Legends of China
Myths And Legends Of Our Own Land, Complete
Myths and Legends of the Celtic Race
Myths and Legends of the Great Plains
Myths and Legends of the Mississippi Valley and the Great Lakes
Myths of Babylonia and Assyria
Myths of Greece and Rome Narrated with Special Reference to Literature and Art
Myths of the Norsemen From the Eddas and Sagas
Myths That Every Child Should Know A Selection Of The Classic Myths Of All Times For Young People
Old Greek Stories
Tales of Troy Ulysses the Sacker of Cities
The Adventures of Odysseus and The Tales of Troy
The Argonautica
The Babylonian Legends of the Creation
The Children of Odin The Book of Northern Myths
The Fall of Troy
The Golden Bough A study of magic and religion
The Heroes or Greek Fairy Tales for my Children
The History Of Herodotus Volume 1 of 2
The History Of Herodotus Volume 2 of 2
The History of the Peloponnesian War
The Homeric Hymns A New Prose translation and Essays, Literary and Mythological
The Iliad of Homer
The Odyssey
The Religion of the Ancient Celts
The Story of the Greeks
The Student's Mythology A Compendium of Greek, Roman, Egyptian, Assyrian, Persian, Hindoo, Chinese, Thibetian, Scandinavian, Celtic, Aztec, and Peruvian Mythologies
The Twelve Labours of Hercules, Son of Jupiter and Alcmena
Mythology Quotes