Zeus

Get our iOS & Android Apps >

Greek Mythology

>Olympian Gods

Aphrodite :: Apollo :: Ares :: Artemis :: Athena :: Hades :: Hephaestus :: Hera :: Hermes :: Hestia :: Poseidon :: Zeus

>Titans

Asteria :: Astraeus :: Atlas :: Clymene :: Coeus :: Crius :: Cronus :: Dione :: Eos :: Epimetheus :: Eurybia :: Eurynome :: Hyperion :: Iapetus :: Lelantos :: Menoetius :: Metis :: Mnemosyne :: Oceanus :: Ophion :: Pallas :: Perses :: Phoebe :: Prometheus :: Rhea :: Selene :: Styx :: Tethys :: Thea :: Themis

>Other Gods

Achelous :: Adonis :: Adrestia :: Aeolus :: Aether :: Agathodaemon :: Aglaea :: Algea :: Alpheus :: Amphitrite :: Ananke :: Androktasiai :: Anemoi :: Anteros :: Apate :: Aristaeus :: Asclepius :: Asopus :: Astraea :: Ate :: Atropos :: Aura :: Bia :: Britomartis :: Caerus :: Calypso :: Castalia :: Cephissus :: Chaos :: Chronos :: Circe :: Clotho :: Clytie :: Daphne :: Deimos :: Demeter :: Dike :: Dionysus :: Dysnomia :: Echo :: Eileithyia :: Eirene :: Elpis :: Endeis :: Enyo :: Erebus :: Eris :: Eros :: Euphrosyne :: Gaea :: Geras :: Graeae :: Harmonia :: Hebe :: Hecate :: Heliadae :: Heliades :: Helios :: Hemera :: Hermaphroditus :: Hesperides :: Hesperus :: Horae :: Horkos :: Hyades :: Hyas :: Hygeia :: Hypnos :: Iasion :: Iris :: Keres :: Keto :: Kratos :: Lachesis :: Lethe :: Limos :: Lyssa :: Makhai :: Maniae :: Melinoe :: Minor Gods :: Momus :: Moros :: Morpheus :: Nemesis :: Nephele :: Nike :: Nilus :: Nysiads :: Nyx :: Oenone :: Oizys :: Old Man of the Sea :: Oneiroi :: Ourea :: Paean :: Pan :: Peneus :: Persephone :: Pheme :: Philotes :: Phobos :: Phonoi :: Phorcys :: Phosphorus :: Phthonus :: Ploutos :: Ponos :: Pontus :: Priapus :: Primordial :: Proteus :: Pseudologoi :: Psyche :: Rhode :: Scamander :: Syrinx :: Tartarus :: Telesto :: Thalassa :: Thalia :: Thanatos :: Thaumas :: The Erinnyes :: The Fates :: The Graces :: The Muses :: Thetis :: Tyche :: Typhoeus :: Uranus :: Zagreus :: Zelus

Greek Myths

>Creatures

Argus Panoptes :: Arion :: Ash Tree Nymphs :: Centaur :: Cerberus :: Ceryneian Hind :: Chimaera :: Chiron :: Chrysaor :: Cretan Bull :: Cyclopes :: Delphyne :: Echidna :: Erymanthian Boar :: Giants :: Gorgons :: Hecatoncheires :: Laelaps :: Marsyas :: Medusa :: Nessus :: Pegasus :: Phoenix :: Polyphemus :: Polyphemus :: Python :: Silenus :: Sirens :: Talos :: Teumessian fox

>Elements

Aegis :: Ambrosia :: Golden Fleece :: Ichor :: Necklace of Harmonia :: Nectar :: Shield of Achilles :: Shirt of Nessus

>Figures

Abderus :: Aethra :: Agrius :: Amazons :: Amphion :: Callirrhoe :: Ceyx :: Chloris :: Clytius :: Deucalion :: Doris :: Epaphus :: Eurytus :: Glaucus :: Iacchus :: Iasus :: Macaria :: Maera :: Minos :: Myrtilus :: Nereids :: Nereus :: Phaethon :: Pleisthenes :: Rhadamanthus :: Teiresias :: Telchines :: The Pleiades :: Triton

>Gigantes

Alcyoneus :: Antaeus :: Enceladus :: Mimas :: Polybotes :: Porphyrion

>Heroes

Achilles :: Actaeon :: Aeneas :: Atlanta :: Bellerophon :: Dioscuri :: Heracles :: Jason :: Meleager :: Odysseus :: Peleus :: Perseus :: Theseus

>Monsters

Calydonian Boar :: Campe :: Cetus :: Charybdis :: Crommyonian Sow :: Geryon :: Harpies :: Khalkotauroi :: Ladon :: Lamia :: Lernaean Hydra :: Mares of Diomedes :: Minotaur :: Nemean Lion :: Orthrus :: Scylla :: Sphinx :: Stymphalian Birds

>Mortals

Achaeans :: Acrisius :: Actor :: Admetus :: Adrastus :: Aeacus :: Aeetes :: Aegeus :: Aegialeus :: Aegisthus :: Aerope :: Agamemnon :: Aglaurus :: Ajax :: Alcathous :: Alcestis :: Alcinous :: Alcmaeon :: Alcmene :: Alcyone :: Althaea :: Amphiaraus :: Amphitryon :: Anchises :: Andromache :: Andromeda :: Antenor :: Anticlea :: Antigone :: Arachne :: Arete :: Ariadne :: Astydameia :: Athamas :: Atreus :: Attis :: Autolycus :: Autonoe :: Baucis :: Biton :: Broteas :: Cadmus :: Calchas :: Capaneus :: Cassandra :: Cassiopeia :: Catreus :: Cecrops :: Celeus :: Cephalus :: Cepheus :: Chione :: Cinyras :: Cleobis :: Clytemnestra :: Comaetho :: Copreus :: Creon :: Crocus :: Croesus :: Cumaean Sibyl :: Cyrene :: Daedalus :: Danae :: Deianira :: Demophon :: Dido :: Electra :: Enarete :: Endymion :: Erechtheus :: Erichthonius :: Eteocles :: Eteoclus :: Eumaeus :: Eumolpus :: Eurydice :: Euryganeia :: Eurystheus :: Glauce :: Hector :: Hecuba :: Helen :: Helenus :: Helle :: Hellen :: Hermione :: Hero :: Herse :: Hesione :: Hippodamia :: Hippolyta :: Hippolytus :: Hippomedon :: Hyacinthus :: Hylas :: Icarus :: Idas :: Inachus :: Ino :: Iobates :: Iole :: Ion :: Iphigenia :: Ismene :: Itys :: Ixion :: Jocasta :: King Midas :: Laertes :: Laius :: Laocoon :: Laomedon :: Leander :: Learchus :: Leda :: Lichas :: Lycaon :: Lynceus :: Lysidice :: Medea :: Megareus :: Melanippus :: Melicertes :: Memnon :: Menelaus :: Mentor :: Metanira :: Minyades :: Minyas :: Myrrha :: Narcissus :: Nausicaa :: Neleus :: Neoptolemus :: Nestor :: Nicippe :: Niobe :: Oedipus :: Oeneus :: Oenomaus :: Orestes :: Orion :: Orpheus :: Palamedes :: Pandion I :: Pandora :: Pandrosus :: Paris :: Parthenopeus :: Pasiphae :: Patroclus :: Pelias :: Pelopia :: Pelops :: Penelope :: Pentheus :: Phaedra :: Philemon :: Philoctetes :: Philomela :: Phineus :: Phocus :: Phoroneus :: Phrixus :: Pierus :: Pirithous :: Pittheus :: Polydectes :: Polynices :: Polyphontes :: Polyxena :: Praxithea :: Priam :: Procne :: Procris :: Proetus :: Pterelaus :: Pygmalion :: Pylades :: Pyramus :: Pyrrha :: Remus :: Rhesus :: Sinon :: Sisyphus :: Spartoi :: Stheneboea :: Strophius :: Tantalus :: Telamon :: Telegonus :: Telemachus :: Telephus :: Tereus :: Theias :: Thersites :: Thisbe :: Thyestes :: Tithonus :: Triptolemus :: Troezen :: Troilus :: Tydeus :: Tyndareus :: Tyro :: Zethus

>Movies

Clash of the Titans 2010 :: Immortals 2011 :: Clash of the Titans 1981 :: Electra 1962 :: Helen of Troy 1956 :: Hercules 1997 :: Hercules 2014 :: Jason and the Argonauts 1963 :: Medea 1969 :: Percy Jackson Sea of Monsters 2013 :: Percy Jackson The Lightning Thief 2010 :: The Trojan Women 1971 :: Troy 2004 :: Ulysses 1954 :: Wrath of the Titans 2012 :: Xena

>Norse

Kraken :: Loki :: Odin :: Thor

>Places

Aeaea :: Arcadia :: Athens :: Aulis :: Calydon :: Colchis :: Corinth :: Crete :: Delphi :: Iolcus :: Ithaca :: Lerna :: Lycia :: Mount Olympus :: Nemea :: Sparta :: Tauris :: The Underworld :: Thebes :: Troy

>Planets

Constellations :: Jupiter :: Mars :: Mercury :: Moon :: Neptune :: Pluto :: Saturn :: Sun :: Uranus Planet :: Venus

>Roman

Invidia :: Janus :: Lucretia :: Pomona :: Romulus :: Vertumnus

>The Myths

Adonis and Aphrodite :: Adventures of Perseus :: Ages of Man :: Amalthea's Horn :: Argonauts :: Birth of Athena :: Centauromachy :: Creation of Man by Prometheus :: Eros and Psyche :: Gigantomachy :: Idas and Marpessa :: Labours of Heracles :: Myth of Er :: Orpheus and Eurydice :: Phaedra and Hippolytus :: Seven Against Thebes :: Solon and Croesus :: The Creation :: The Creation II :: The Danaids :: The Madness of Ajax :: The Returns of the Greek Heroes :: The Sack of Troy :: The Trojan Horse :: The Wanderings of Dionysus :: Theseus Adventures :: Titanomachy :: Trojan War :: Zeus' Lovers

>Zodiac

Aquarius :: Aries :: Astrology :: Cancer :: Capricorn :: Gemini :: Leo :: Libra :: Pisces :: Sagittarius :: Scorpio :: Taurus :: Virgo

X