Rookies Picture

Digimon!
One of the best animes I watched as a kid. Of course I have my share of own Digimon 8D

From top to bottom, left to right:

Name: Meromon
Inspiration: European Bee Eater
Name Origin: Merops apiaster, scientific name of the species
Level: Rookie
Gender: Male
Attribute: Data
Family: Wind Guardians
Type: Bird Digimon
Evolution: Pupumon -> B-mon -> Meromon -> Intimon ->Wilonamon -> Skullbenumon

Name: Saeamon
Inspiration: Tern
Name Origin: Sterna paradisaea, scientific name of the species
Level: Rookie
Gender: Female
Attribute: Data
Family: Wind Guardians, Metal Empire
Type: Seabird Digimon
Evolution: Pururumon -> Ropomon -> Saeamon -> Skuamon -> Kyrjamon -> Radgriormon

Name: Abzumon
Inspiration: Carnotaurus
Name Origin: Abzu, fresh water god in Sumerian mythology
Gender: Male
Attribute: Data
Family: Deep Savers
Type: Dino Digimon
Evolution: Pitchmon -> Icepukamon -> Abzumon -> Garoamon -> Gelmirmon -> Hrunmon

Name: Ketomon
Inspiration: Spinosaurus
Name Origin: Keto was a Greek sea goddess
Level: Rookie
Gender: Female
Attribute: Virus
Family: Deep Savers
Type: Dino Digimon
Evolution: Pitchmon -> Styxmon -> Ketomon -> Lypsomon -> Charybdmon -> Skyllamon

Name: Rasselmon
Inspiration: Jackalope
Name Origin: Rasselbock, German equivalent of the jackalope
Level: Rookie
Gender: Male
Attribute: Vaccine
Family: Nature Spirits
Type: Beast Digimon
Evolution: Poyomon -> Alopmon -> Rasselmon -> Runnosmon -> Belusmon -> Kerynmon

Name: Nihoumon
Inspiration: Dog
Name Origin: Japanese, ni means two, English hound
Level: Rookie
Gender: Male
Attribute: Vaccine
Family: Nature Spirits
Type: Canine Digimon
Evolution: Snowbotamon -> Ichidomon -> Nihoumon -> Melkarmon -> Drewsarchusmon -> Ranisdramon
Continue Reading: Keto