Zeus Picture

PNG File
Zeus-King of the Gods, lying cheating scumbag, would put his ahem 'Lightning bolt' into anything with a hole. If you know what I mean. He was also prone to temper tantrums if refused. God of the sky, thunderstorms, and sacred hospitality. Do not piss him off.

Here's a list of all his known kids and grandkids

Divine offspring


Mother


ChildrenAega


Aegipan[12]Ananke or Themis


Moirai/Fates1
1.Atropos
2.Clotho
3.LachesisDemeter

1.Persephone
2.ZagreusDione or Thalassa

AphroditeEos

1.Ersa
2.CaraeEris


LimosEurynome/Eurydome/
Eurymedusa/Euanthe

Charites/Graces2 1.Aglaea
2.Euphrosyne
3.ThaliaGaia

1.Orion
2.ManesHera

1.Ares3
2.Eileithyia
3.Eris
4.Hebe3
5.Hephaestus3
6.AngelosLeto

1.Apollo
2.ArtemisMaia


HermesMetis


Athena4Mnemosyne

1.Muses (Original three) 1.Aoide
2.Melete
3.Mneme

2.Muses (Later nine) 1.Calliope
2.Clio
3.Erato
4.Euterpe
5.Melpomene
6.Polyhymnia
7.Terpsichore
8.Thalia
9.Urania
Nemesis

Helen of Troy (possibly)Persephone

1.Zagreus
2.MelinoeSelene

1.Ersa
2.Nemean Lion
3.PandiaThalia

PaliciThemis

1.Astraea
2.Nymphs of Eridanos
3.Nemesis
4.Horae 1.First Generation 1.Auxo
2.Carpo
3.Thallo

2.Second Generation 1.Dike
2.Eirene
3.Eunomia

3.Third generation 1.Pherusa
2.Euporie
3.Orthosie

Unknown mother

AletheiaUnknown mother

AteUnknown mother

CaerusUnknown mother

LitaeUnknown mother

Tyche
Semi-divine/mortal offspring
Mother


ChildrenAegina

1.Aeacus
2.Damocrateia[13]Alcmene

HeraclesAntiope

1.Amphion
2.ZethusAnaxithea

OlenusAsterope, Oceanid

AcragasCallisto

ArcasCalyce

Aethlius (possibly)Callirhoe (daughter of Achelous)

no known offspringCarme

BritomartisCassiopeia

AtymniusChaldene

1.Solymus
2.MilyeDanaë

PerseusDia

PirithousElara

1.TityosElectra

1.Dardanus
2.Iasion
3.HarmoniaEuropa

1.Minos
2.Rhadamanthus
3.Sarpedon
4.Alagonia
5.Carnus
6.Dodon[14]Eurymedousa

MyrmidonEuryodeia

ArcesiusHimalia

1.Kronios
2.Spartaios
3.KytosIdaea, nymph

CresIodame

ThebeIo

1.Epaphus
2.KeroessaIsonoe

OrchomenusLamia

1.Akheilos
2.HerophileLaodamia

SarpedonLeda

1.Pollux
2.Castor
3.Helen of Troy5Maera

LocrusNiobe

1.Argus
2.PelasgusOthreis

MeliteusPandora

1.Graecus
2.LatinusPhthia (daughter of Phoroneus)

Achaeus (possibly)Plouto

TantalusPodarge

1.Balius
2.XanthusProtogeneia

1.Aethlius (possibly)
2.OpusPyrrha

HellenSemele

DionysusTaygete

LacedaemonThyia

1.Magnes
2.MakednosTorrhebia

CariusNymph African

IarbasNymph Samothracian

Saon (possibly)Nymph Sithnid

MegarusUnknown mother

1.Calabrus
2.Geraestus
3.TaenarusUnknown mother

CorinthusUnknown mother

Crinacus
Continue Reading: Dionysus