Minotaur Picture

4LR16H7, 7H15 F3LL0W H3R3 15 7H3 M1N074UR. Y35, 7H3 M1N074UR. 4 M3X1C4N, 5HY 8U7 5L16H7LY 4D/3N7UR0U5 M1N074UR. WH1L3 7H3 0R161N4L 15 4C7U4LLY 6R33K, H3 JU57 64/3 0FF 7H47 74/R05 K1ND 0F 4UR4 4ND 50 1 M4D3 H1M M3X1C4N. 17 JU57 533M3D L1K3 7H3 7H1N6 70 D0.
Continue Reading: Minotaur