Antaeus' lair Picture

Apophysis 2.06

Same flame than [link]

Antaeus: [link]

Sorry, lazy tonight
Continue Reading: Antaeus