<<<
>>>

The History Of Herodotus Volume 1 of 2

Page: 75

51 (return)
[ {elkon stathmon einaton emitalanton kai eti duodeka mneas}. The {mnea} (mina) is 15.2 oz., and 60 of them go to a talent.]


<<<
>>>