dark Prometheus Picture

aka Fahrenheit 451
Self portrait taken at Aziza's campfire/birthday party yesterday.
-M
Prometheus's Liver
Prometheus Bound
dark Prometheus
Moving Semite
Chrono Fusion: Atropos 02