Athena at the Parthenon Picture

Line painting in Acrylic of Pallas Athena
Zeta and Epsilon
Hey, Sexy!
Athena at the Parthenon
Palladion - Aegis
Pallas Athene