The Moirae: Atropos Picture

Atropos

Illustration by Oihane Molinero aka Onyria ([link])
Chibi Atropos
Atropos
The Moirae: Atropos
Atropo . 03
Atropo . 02