Athena Picture

The Greek goddess Athena riding her chariot.
The Nashville Parthenon 3.
DR: Dexter Hill
Athena
Athena
Annabeth Chase