Athena Picture

For my friend, John's greek mythology collection. Sold this two days ago.
Acropolis 01 Parthenon
Hello, Hazel Levesque
Athena
Athena
Athena