Athena Picture

My version of the Greek goddess Athena.
Colored in Gimp
(c) 2009 Mike Powell
Athena mythologic
Nike recieves Athena's orders
Athena
Athena
Athena