Apollo Picture

My new Puppy Apollo.
Apollo
Apollo
Apollo
Apollo
Gazing Skyward