SZKIC: #8 Tryton Picture

tryton Mythmon poziomu 2
Knight of the Deepness
Auzikatae, Dragon God of the Seas
SZKIC: #8 Tryton
Domare delle Acque
He's Poisonous