FREYJA Picture

FREYJA
Queen of the Norse Gods
ODIN'S wife
FREYJA was the Queen of the ASGARDIAN Gods and the Goddess of the Wind.
Egyptian Goddess
Ophelia WIP
FREYJA
Zeus Emoticon
The Eagle Wolf