E Gorgone Picture

That's my guess on the singular declension, but anyway...

"eichon de kephalos men periespeiramenas drakousi odontas de megalous kai cheiras chalkas kai pterugas crusas."
Perseus, Mythological Machine
Perseus
E Gorgone
Perseus
Legendary Light