Typheus Picture

The sketch of the thypheus.
Medusa Snake title page
photo Defeat of Medusa
Typheus
20XX: Gorgon Bros Celebrate Spirit Week
Gorgon WIP