Motya Persona-Hippolyta Picture

"In Greek mythology, Hippolyta or Hippolyte (Ἱππολύτη
Scythian goddess Tabiti tattoo
Xethras
Motya Persona-Hippolyta
HERACLES
Charon's Ferry