E Gorgone Picture

That's my guess on the singular declension, but anyway...

"eichon de kephalos men periespeiramenas drakousi odontas de megalous kai cheiras chalkas kai pterugas crusas."
Gorgon's Mirror
medusa Gorgone
E Gorgone
The Gorgon Medusa
It's not easy being green