Loki and his pony Picture

Loki with his son, 8 legged Sleipnir