Cyclops Picture

Drawn in SAI...
Cyclops Sketch
Cyclops
Cyclops
Stare Down
Guide to Human + Fey Offshoots